Twoja przeglądarka ma wyłączoną opcję obsługi skryptów Java.

Raporty i opracowania z BDEC PRO

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Wygenerowany wydruk jest dokumentem zgodnym z Rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 6 listopada w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną część techniczno - użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. W celu jego generacji należy wprowadzić wszystkie dane w programie BDEC PRO, a następnie po połączeniu z serwerem wygenerować dokument świadectwa energetycznego w formie elektronicznej (plik PDF). Istnieje również możliwość podglądu świadectwa przed jego wygenerowaniem.

Raport z obliczeń

Do każdego wygenerowanego świadectwa charakterystyki energetycznej system przygotowuje raport pokazujący obliczenia wartości pośrednich wykonane w trakcie przygotowywania świadectwa energetycznego. Raport zawiera wiele informacji nie ujętych w samym świadectwie. Raport jest automatycznie zapisywany na koncie użytkownika na serwerze i stamtąd dostępny na żądanie.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego każdy projekt musi zawierać charakterystykę energetyczną budynku, obliczoną zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku. .BuildDesk Energy Certificate przygotowuje projektowaną charakterystykę energetyczną w postaci pliku .pdf. Raport ten zwiera między innymi:

 • właściwości izolacyjne przegród
 • właściwości i parametry zaprojektowanych systemów grzewczych
 • analizę możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • właściwości i parametry zaprojektowanych systemów cwu
 • informacje na temat wentylacji oraz klimatyzacji i oświetlenia (opcjonalnie)
 • informacje o spełnieniu warunków technicznych zarówno dla wartości współczynnika EP jak i U poszczególnych przegród ? dla budynku nowego lub przebudowywanego.

Użytkownicy posiadający konto Professional mogą przygotować nielimitowaną ilość projektowanych charakterystyk energetycznych.

Raport cieplno-wilgotnościowy (opracowanie bezpłatne)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dla każdej przegrody w budynku w ramach projektu należy dokonać analizy cieplno-wilgotnościowej. Analiza ta przeprowadzana jest na podstawie normy PN - EN ISO 13788.

Za pomocą programu BDEC PRO można przygotować wymagany raport zarówno dla poszczególnych przegród jak również dla całego budynku. Po wprowadzeniu danych do programu użytkownik może oprócz generacji świadectwa i projektowanej charakterystyki uzyskać opracowanie na temat właściwości cieplno-wilgotnościowych przegród i budynku w postaci pliku PDF. Opracowanie takie zawiera następujące dane:

 • wyniki obliczeń dla czynnika temperaturowego f(Rsi)
 • punkty rosy
 • wyniki obliczeń ilości kondensatu
 • ocenę przegrody lub budynku
 • szczegółowe wyniki rozkładu temperatury i ciśnienia pary wodnej w przegrodzie dla wybranych miesięcy

 

Audyt energetyczny sposobem na efektywność energetyczną