Twoja przeglądarka ma wyłączoną opcję obsługi skryptów Java.

BuildDesk Energy Certificate Professional

BuildDesk Energy Certificate Professional (BDEC PRO) jest programem służącym do analizy energetycznej budynków lub lokali. BDEC PRO przygotowuje świadectwo energetyczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 marca 2015 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku, projektowaną charakterystykę energetyczną zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz opracowanie dotyczące właściwości cieplno-wilgotnościowych, zarówno dla poszczególnych przegród jak i całego budynku. Program przygotowuje opracowania w formie elektronicznej (plik PDF). BDEC PRO posiada rekomendację Narodowej Agencji Poszanowania Energii do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku.

Pakiet abonamentowy

W związku z zapotrzebowaniem na oprogramowanie opracowujące dokumenty wymagane nowym Rozporządzeniem w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego, BuildDesk przygotował system pakietów abonamentowych. Podstawową różnicą konta abonamentowego od aktualnej możliwości generacji charakterystyk energetycznych i świadectw energetycznych za pomocą programu BDEC PRO jest to, iż użytkownik zakupując konto uzyskuje dostęp do następujących elementów:

  • uzyskuje możliwość generowania dowolnej ilości projektowanych charakterystyk energetycznych dziennie
  • ma możliwość generacji raportów cieplno-wilgotnościowych zarówno dla poszczególnych przegród jak i dla całego budynku
  • może generować w zależności od rodzaju konta od 1 do 5 świadectw energetycznych dziennie
  • korzysta z konta przez określony czas od 3 miesięcy do roku
  • korzysta z bezpłatnych aktualizacji oprogramowania przez cały czas ważności abonamentu.


Wyniki pośrednie oraz raport z obliczeń

BDEC PRO przedstawia na stronie Wyniki wartości podstawowych wskaźników energetycznych charakteryzujących analizowany budynek. Użytkownik może na bieżąco śledzić efekty wprowadzanych zmian optymalizując projekt. Dodatkowo BDEC PRO przygotowuje raport pokazujący tok obliczeń i pozwalający odczytać szczegółowe parametry energetyczne budynku, nie ujęte świadectwem. Raport z obliczeń jest generowany automatycznie do każdego świadectwa energetycznego i zachowywany razem na koncie użytkownika.

Projektowana charakterystyka energetyczna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, każdy projekt architektoniczno-budowlany powinien zawierać projektowaną charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej. Z obowiązku tego zwolnione są jedynie obiekty budowlane o prostej konstrukcji, takie jak budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe. BuildDesk Energy Certificate Professional pozwala na przygotowanie takiego opracowania. Przygotowana w BDEC PRO projektowana charakterystyka energetyczna zawiera szczegółowe dane dotyczące przegród, instalacji, zapotrzebowania na energie pierwotna, końcową, oraz informacje o spełnieniu warunków zawartych w Rozporządzenie w sprawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przygotowany w ten sposób raport jest gotowym elementem projektu budowlanego.

Obliczanie kondensacji pary wodnej we wnętrzu przegrody oraz kondensacji powierzchniowej

Obowiązujące od 1 stycznia 2009 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wymaga od projektantów sprawdzenia właściwości przegród budowlanych nie tylko pod względem izolacyjności cieplnej. Wprowadzony został obowiązek wykazania poprawności doboru warstw i materiałów w przegrodzie od strony właściwości cieplno - wilgotnościowych. W projektowanych przegrodach nie może występować narastające w kolejnych latach zawilgocenie wynikające z kondensacji pary wodnej. Na powierzchniach przegród oprócz uniknięcia kondensacji powierzchniowej należy również uniemożliwić wystąpienie możliwości wzrostu grzybów pleśniowych. BDEC Pro posiada wbudowany pełen algorytm normy PN - EN ISO 13788, służącej do obliczania i kontroli wymaganych parametrów cieplno-wilgotnościowych oraz rozbudowany system przygotowania raportów.

Bazy danych i katalogi przegród i materiałów

BDEC PRO zawiera rozbudowane bazy przegród budowlanych, począwszy od ścian jednowarstwowych z cegieł do systemów wielkopłytowych. Bazy materiałów budowlanych obejmują normy PN-EN ISO 6946, PN-EN 12524, PN-EN 1745, PN-91/B-02020 i PN-EN ISO 10456 oraz materiały dodatkowe nie występujące w normach. Ponadto użytkownik ma możliwość zarówno wprowadzania własnych przegród gotowych i materiałów budowlanych. Materiały użytkownika są zapamiętywane w jego profilu i mogą zostać wykorzystane w kolejnych projektach. Dodatkowo w programie zawarte zostały normowe katalogi mostków termicznych.

Wygodna metoda przypisywania linowych mostków cieplnych

Program BDEC PRO zawiera pełen katalog liniowych mostków cieplnych zgodny z normą PN - EN ISO 14683. Katalog został opracowany jako komfortowa w obsłudze wizualizacja ułatwiająca wybór właściwego mostka Użytkownik podaje jedynie odpowiednią długość mostka liniowego na podstawie inwentaryzacji lub projektu budynku.

Oprócz mostków liniowych wprowadzanych na podstawie normy PN - EN ISO 14683, użytkownik ma możliwość podawania wartości liniowych współczynników przenikania ciepła obliczonych programami numerycznymi (wg. normy PN-EN ISO 10211).

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegród niejednorodnych wymaga zastosowania skomplikowanej metody zawartej w punkcie 6.2 normy PN-EN ISO 6946. BuildDesk Energy Certificate Professional posiada wbudowany kalkulator umożliwiający obliczanie współczynnika U dla dowolnych przegród niejednorodnych. Dodatkowo program liczy współczynnik U dla przegród z warstwami o zmiennej grubości pozwalając na przykład na odtworzenie dachu płaskiego ze spadkami wykonstruowanymi za pomocą materiału izolacyjnego.

Różne systemy c.o. i c.w.u.

Częstym przypadkiem jest obecność więcej niż jednego systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku. W BuildDesk Energy Certificate PRO można swobodnie definiować i ustalać udziały systemów instalacyjnych zróżnicowanych pod względem źródła, regulacji, sposobu oddawania ciepła czy obsługiwania jednej, kilku czy wszystkich stref zdefiniowanych w budynku. Użytkownik może też swobodnie definiować nośniki energii zasilającej poszczególne systemy.

Gotowe projekty

W Polsce rocznie sprzedaje się ponad 80.000 gotowych projektów domów jednorodzinnych. Każdy z tych budynków zgodnie z aktualnym prawem w momencie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie będzie musiał posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. W celu znacznego ułatwienia pracy projektantom i audytorom, BuildDesk udostępnia bazę danych koniecznych do obliczenia świadectw charakterystyki energetycznej, przygotowaną dla najpopularniejszych gotowych projektów domów. Projekty pochodzą z najbardziej znanych polskich pracowni architektonicznych. Wprowadzenie wszystkich danych budynku, a zwłaszcza odtworzenie jego geometrii - koniecznych do wystawienia świadectwa energetycznego, jest bardzo pracochłonne. Po pobraniu pliku z danymi projektu typowego przygotowanego przez pracownię autorską i BuildDesk projektant wprowadzi tylko zmiany i modyfikacje powstałe w czasie lokalizacji i budowy w stosunku do oryginalnego projektu.

Aplikacja lokalna i sieciowa

BuildDesk Energy Certificate Professional jest dostępne jako aplikacja lokalna, instalowana w systemie, oraz jako aplikacja sieciowa dostępna przez dowolną przeglądarkę internetową. Aplikacje są identyczne i pozwalają na wymianę projektów. Pozwala to na połączenie komfortu pracy na wersji lokalnej ze swobodą korzystania z dowolnego komputera w wersji sieciowej. Aby skorzystać ze swoich projektów w dowolnym miejscu wystarczy zaimportować projekty z komputera na swoje konto użytkownika i otworzyć jest na dowolnym komputerze w wersji sieciowej programu.

Bezpłatna aktualizacja

BuildDesk Energy Certificate Professional został zaprojektowany jako system aktualizujący się przez Internet. Aktualizacja odbywa się poprzez połączenie internetowe i nie wymaga od użytkownika żadnych czynności oprócz akceptacji pobrania najnowszej wersji oprogramowania. Daje to pewność pracy na zawsze aktualnej względem przepisów wersji oprogramowania. Pozwala również na rozwijanie możliwości oprogramowania bez konieczności wysyłania płyt i instalowania aktualizacji. Aktualizacje BuildDesk Energy Certificate Professional są bezpłatne.

 
Audyt energetyczny sposobem na efektywność energetyczną