Twoja przeglądarka ma wyłączoną opcję obsługi skryptów Java.


Usługa - Audyty energetyczne

Dziś budowane budynki muszą spełniać wymagania nowych Warunków Technicznych. Gwarantuje to, iż powstające obiekty stają się coraz bardziej energooszczędne. A co w przypadku budynków już istniejących? Rozwiązaniem jest modernizacja poparta wcześniejszą analizą - audytem energetycznym.

Audyt energetyczny w rozumieniu Ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. Nr 76, poz. 808) jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

 

Przedsięwzięciem  termomodernizacyjnym nazywamy działania w zakresie modernizacji :

 • w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych, 
 • w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w p. a), do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków, 
 • poprzez wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków , 
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. 

[Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. Nr 76, poz. 808]

 
Korzyści

 • rzetelna informacja o potencjalnych oszczędnościach kosztów utrzymania danej nieruchomości.
 • możliwość stworzenia na podstawie informacji z audytów planów inwestycyjnych uwzgledniających efektywność poszczególnych rozwiązań,
 • ważny element strategii zarządzania efektywnością energetyczną pozwalający na na ocenę stanu aktualnego  oraz na wybór najbardziej  porządanych rozwiązań  i usprawnień poprawiających efektywność energetyczną, wyrażoną podstawowymi wskaźnikami (np. SPBT)
 • możliwość oceny efektu ekologicznego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • uzyskanie możliwości częściowego sfinansowania inwestycji w formie premii termomodernizacyjnej. (dla firm ww. przypadek d) przedsięzięcia termomodernizacyjnego)  Wysokość premii termomodernizacyjnej to maksymalnie 20% wykorzystanej kwoty kredytu, nie może jednak wynosić więcej niż 16% całkowitych nakładów inwestycyjnych i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.
 • uzyskanie mozliwości finansowania termomodernizacji obiektu budowlanego poprzez wykorzystanie dotacji i pożyczek Narodowego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej
 • uzyskanie możliwości finansowania termomodernizacji obiektów w ramach konkursów EkoFunduszu,
 • uzyskanie możliwości finansowania termomodernizacji obiektów w trybie ESCO
 • uzyskanie mozliwości finansowania termomodernizacji obiektu budowlanego poprzez wykorzystanie mechanizmów finansowych  dostępnych w Regionalnych Programach Operacyjnych w całym kraju.


Koszty

Audyty energetyczne są wyceniane indywidualnie , kwoty wachają się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych przeważnie uzależnione od wielkości budynku – jego kubatury. Dla uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych koszt przygotowania audytów jest kosztem kwalifikowanym i jest w całości  refundowany.

UWAGA

Zła jakość posiadanej dokumentacji technicznej danego obiektu może znacznie zwiększyć powyższą kwotę ze względu na konieczność przygotowania inwentaryzacji.

Kontakt

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji odnośnie możliwości przeprowadzenia audytu prosimy o kontakt.
Arkadiusz Dębowy
arkadiusz.debowy@builddesk.pl

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje na temat produktów lub usług BuildDesk zachęcamy do składania pytań przez formularz kontaktowy.

Audyt energetyczny sposobem na efektywność energetyczną