Twoja przeglądarka ma wyłączoną opcję obsługi skryptów Java.


Usługa - Audyty optymalizacyjne

Audyt optymalizacyjny to usługa doradztwa wprowadzona skierowana do sektora energetyki. Usługa świadczona jest dzięki bliskiej współpracy z doświadczonymi partnerami, specjalistami w projektowaniu i optymalizacji instalacji i technologii w obiektach komercyjnych i przemysłowych.

Celem audytu optymalizacyjnego jest analiza obiektu – techniki oraz funkcji – w celu zaproponowania klientowi najlepszych dostępnych oraz uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań w zakresie gospodarki energią cieplną, elektryczną, wodą oraz innymi mediami wykorzystywanymi w obiekcie. Sektor energetyki jest sektorem, w którym istnieje duży potencjał oszczędności energii. Dzięki doradztwu przedsiębiorstwa energetyczne i nie tylko, mogą uzyskać redukcję kosztów eksploatacji.

Dla zapewnienia komfortu współpracy oraz elastyczności podjęcia decyzji o wykonaniu kompleksowego audytu optymalizacyjnego proces ten został podzielony na etapy:

Otwarcie projektu

Na pierwszym spotkaniu definiowane są oczekiwania w zakresie celów efektywności energetycznej. Ustalane są procedury pracy, wyjaśniane pytania, na jakie będzie odpowiadać analiza audyt oraz zostanie ustalony zakres informacji niezbędnych do wykonania usługi. W ramach otwarcia projektu podpisywana jest umowa o zachowaniu poufności – gdyż informacje konieczne w procesie audytu mogą być informacjami poufnymi. Indywidualnie do każdego projektu tworzone są procedury oraz wyznaczane osoby dedykowane do komunikacji.

Preaudyt

W czasie preaudytu dokonywany jest tzw. „skan energetyczny” obiektu. Jest to analiza konieczna do oceny możliwych kierunków uzyskania oszczędności oraz wystarczająca do oszacowania efektów możliwych do osiągnięcia po przeprowadzeniu działań wyspecyfikowanych w audycie. W celu realizacji etapu preaudytu konieczne są informacje z zakresu:

 • umowy i uzgodnienia taryfowe z dostawcami mediów, dokumenty pokazujące zużycie mediów
 • wizja lokalna na obiekcie w asyście osób najlepiej zorientowanych w infrastrukturze technicznej oraz procesach technologicznych od strony zużycia energii i mediów
 • odpowiedzi na pytania, wystosowane po wizji lokalnej
 • podstawowa informacja o zrealizowanych lub planowanych inwestycji poprawiających efektywność energetyczną

Efektem preaudytu jest raport wstępny, obejmujący:

 • ocenę stanu istniejącego obiektu pod kątem energochłonności oraz stanu technicznego elementów odpowiedzialnych za efektywność energetyczną obiektu
 • proponowane kierunki działań optymalizacyjnych służących poprawie efektywności energetycznej
 • szacowaną możliwą do osiągnięcia redukcję zużycia energii
 • propozycję etapów wprowadzania działań optymalizacyjnych w zależności od ich stopnia skomplikowania i koniecznych do poniesienia kosztów, ale również czasu zaobserwowania ich efektów.


Umowa audytu optymalizacyjnego

Jeżeli efekty analizy zawarte w raporcie wstępnym są argumentem przemawiającym za przeprowadzeniem kompleksowego audytu optymalizacyjnego, szczegółowo ustalany jest zakres prac doradczych i określane jest zobowiązanie do uzyskania konkretnych efektów w zakresie redukcji zużycia energii i mediów w przypadku wprowadzenia w życie zaproponowanych w audycie zaleceń.

Audyt optymalizacyjny

Audyt optymalizacyjny polega na szczegółowej analizie, obliczeniach i symulacjach pozwalających zaproponować najbardziej efektywne pod względem gospodarki mediami oraz uzasadnione ekonomicznie rozwiązania dopasowane do specyfiki obiektu oraz jego funkcji. Ten etap pracy wymaga ścisłej współpracy z osobami mogącymi udzielić pełnej informacji o specyfice procesów technologicznych i funkcjonalności audytowanego obiektu. Jedynie pełna współpraca i wymiana informacji pozwala na osiągnięcie wyników satysfakcjonujących zarówno dla zleceniodawcy, jak i dla wykonawcy audytu.

Efektem audytu właściwego jest raport finalny, obejmujący:

 • szczegółową analizę obiektu pod względem techniki oraz funkcjonalności wpływającej na efektywność energetyczną
 • analizy i obliczenia wskazujące na konkretne działania modernizacyjne redukujące zużycie mediów, wraz z analizą ekonomiczną poszczególnych rozwiązań
 • propozycje zmian taryf dostawców mediów
 • analizę możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii z naciskiem energii odnawialnych
 • propozycję zmian funkcjonalnych mających wpływ na zużycie energii w obiekcie.

Podział procesu auditingu na etapy pozwala na otwarte i zrozumiałe uzgodnienia czasowe i finansowe oraz na podjęcie decyzji o wykonaniu kompletnego audytu obiektu po otrzymaniu deklaracji, co do możliwych do osiągnięcia oszczędnościach.

Koszty

Koszty ustalane są indywidualnie na każdy etap osobno. Pierwsza wycena tyczy się tylko preaudytu,a nastepnie na podstawie raportu wstępnego przedstawiane są koszty związane z pełnym audytem optymalizacyjnym, z możliwością podziału na   etapy realizacji oraz propozycje finansowania.

Kontakt

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji odnośnie możliwości przeprowadzenia audytu prosimy o kontakt.
Arkadiusz Dębowy
arakdiusz.debowy@builddesk.plSkontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje na temat produktów lub usług BuildDesk zachęcamy do składania pytań przez formularz kontaktowy.

Audyt energetyczny sposobem na efektywność energetyczną