Twoja przeglądarka ma wyłączoną opcję obsługi skryptów Java.

Charakterystyka energetyki w Unii Europejskiej

Energetyka krajów członkowskich Unii Europejskiej jest w znacznej mierze uzależniona od dostaw surowców i paliw energetycznych z krajów Bliskiego Wschodu i Rosji. Aż 50% energii wytwarzana jest właśnie dzięki importowi. Prognozy, bazujące na aktualnym wzroście zużycia energii przewidują, iż stan ten ulegnie pogłębieniu nawet do 70%. Skutków takiej sytuacji nikomu nie trzeba przedstawiać – uzależnienie Europy od dostaw energii (surowców do jej wytworzenia) spowodować może nie tylko wzrost cen, lecz również wahania gospodarek wielu krajów członkowskich.- paliwa stałe    - paliwa płynne    - gaz ziemny

Udział paliw importowanych w całkowitym zapotrzebowaniu na nośniki energii w Krajach Unii Europejskie (EU-25)
Źródło: EU-25 Energy and Transport Outlook to 2030, European Commission, January 2003.


Prognozy przygotowane przez Komisje Europejską w 2003 roku mówią o znacznym wzroście zapotrzebowania na energię do 2030 roku (w porównaniu z rokiem 2000).- paliwa stałe - paliwa płynne - gaz ziemny - paliwa nuklearne - źródła odnawialne
Mtoe: miliony ton ekwiwalentu olejowego (1 Mtoe=41,9 PJ=1015 kcal)
Zapotrzebowanie na energię w krajach Unii Europejskiej (EU-25)
Źródło: EU-25 Energy and Transport Outlook to 2030, European Commission, January 2003.


Zgodnie z danymi podawanymi przez Komisję Europejską najważniejszym nośnikiem energii w krajach członkowskich są paliwa płynne (ok. 39%), tylko około 5,9% obecnej produkcji energii pochodzi ze źródeł odnawialnych.- paliwa stałe - paliwa płynne - gaz ziemny - paliwa nuklearne - źródła odnawialne

Struktura życia nośników energii w Unii Europejskiej w 2000 r.
Źródło: EU-25 Energy and Transport Outlook to 2030, European Commission, January 2003.

Porównując sektory gospodarki zaskakujące jest to, że najbardziej chłonnym energetycznie sektorem jest budownictwa – blisko 42% wytwarzanej energii. Istotnym elementem podkreślającym znaczenie tego sektora w strukturze zużycia energii jest fakt, że w Europie Środkowej i Wschodniej budynki odbiegają znacząco od standardów dot. efektywności energetyczne w krajach Europy Zachodniej. Mieszkania komunalne odpowiadają za około 45% zużycia w sektorze budownictwa, co stanowi około 18% całkowitego zużycia końcowego energii w Unii Europejskiej.

Natomiast sektor przemysłu obniżył swój udział z ponad 40% z lat osiemdziesiątych do 28% dziś. Trzecim głównym sektorem zużycia energii jest sektor transportu, odpowiedzialny za eksploatację energii w 30%.

 
Audyt energetyczny sposobem na efektywność energetyczną