Twoja przeglądarka ma wyłączoną opcję obsługi skryptów Java.

Regulacja prawne

 

Hierarchia aktów prawnych

Zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce najwyższym aktem prawnym jest Konstytuacja. Jednakże przystępując do Unii Europejskiej na mocy Traktatu Akcesyjnego Polska ma obowiazek wprowadzać wszelkie akty prawne uchwalone przez tą organizację. Oznacza to, że każda dyrektywa musi zostać zaimplementowana w polskim prawie. Tak też jest w kwestii dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz dyrektywie w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Więcej informacji na stronach europa.eu i buildingsplatform.org.

 Dyrektywa EPBD
 Nowelizacja Dyrektywy EPBD
 Dyrektywa ESD

 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
 Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski
 Załącznik 1 - Ocena realizacji polityki energetycznej Polski od 2005 roku
 Załącznik 2 - Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku
 Załącznik 3 - Program działań wykonawczych na lata 2009 - 2012
 Załącznik 4 - Wnioski ze strategicznej oceny oddziaływania polityki energetycznej na środowisko

 Prawo energetyczne
 Ustawa o efektywności energetycznej

Certyfikacja energetyczna w polskim prawie

W trakcie gorączkowych prac Sejmu IV kadencji we wrześniu 2007 roku uchwalono nowelizację ustawy Prawo Budowlane, wprowadzającą tzw. świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. Spowodowane jest to bezpośrednim wprowadzeniem w życie Dyrektywy EPBD. Świadectwa charakterystyki energetycznej określają jakie budynki i lokale i w jakich sytuacjach będą musiały posiadać tzw. certyfikat energetyczny. Certyfikat energetyczny jest to dokument przedstawiający informacje nt rocznego, potencjalnego zapotrzebowania na energię na cele c.o., c.w.u., wentylacji, klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia. Ponadto dane te porównywane są z danymi dla tzw. budynku referencyjnego.

 Ustawa Prawo budowlane
 Rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu
 Rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego

 Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 Materiały informacyjne Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki (SNB) - ujednolicone warunki techniczne
 Rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminu osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
 Rozporządzenie w sprawie ubezpieczenia OC

Podstawy prawne auditingu energetycznego

Termomodernizacja budynków starszych wybudowanych w latach 1960 -1980, jak również w latach wcześniejszych, jest jedyną możliwością podniesienia ich efektywności energetycznej. Większość budynków wielorodzinnych dziś nie spełnia wymogów Prawa Budowlanego, nie wspominając już o ich potencjalnej przyszłej certyfikacji. Budynki takie znajdują się przeważnie poza wartości charakterytsyki energetycznej dla nowobudowanych budynków. Ustawodawca jednak nie pozostawił właścicieli i zarządców nieruchomości samym sobie. Ustawa o wspieraniu remontów i termomoderizacji i jej wczesniejsza wersja (Ustawa Termomodernizacyjna) jest jednym z najlepiej wykonywanych aktów prawnych w sektorze budownictwa.

 Ustawa o wspieraniu remontów i termomodernizacji
 Rozporządzenie w sprawie zakresu i formy audytu energetycznego i remontowego
 Rozporządzenie w sprawie weryfikacji audytu energetycznego i remontowego

Projekty aktów prawnych

 Ustawa o systemie zarządzania emisjami

Źródło
www.mi.gov.pl, www.mg.gov.pl, www.mos.gov.pl, www.sejm.gov.pl

 
Audyt energetyczny sposobem na efektywność energetyczną