.

Gazy cieplarniane

Gazami cieplarnianymi nazywamy te składniki atmosfery ziemskiej, które dzięki swoim własnościom fizykochemicznym mają zdolność zatrzymywania energii słonecznej w obrębie atmosfery ziemskiej.

Należą do nich przede wszystkim:


 

Udział gazów szklarniowych w efekcie cieplarnianymZe źródeł naturalnych i antropogenicznych %Ze źródeł antropogenicznych %

Para wodna

95,00 

w tym 

0,001 

Dwutlenek węgla

3,62

0,117

Podtlenek azotu

0,95

0,05

Metan

0,36

0,07

Freony i inne

0,07

0,05

RAZEM

100,00

0,29


 

Najważniejszy gaz cieplarniany - para wodna


Większość w/w składników jest naturalnymi składnikami atmosfery i to właśnie dzięki nim na Ziemie rozwinęło się życie. Jednakże stężenie owych substancji na skutek działalności człowieka wzrasta, a ponadto pojawiły się w atmosferze dodatkowe gazy wykazujące właściwości absorpcyjne. Równocześnie obserwowany jest wzrost średniej temperatury powietrza w najniższych - przypowierzchniowych warstwach atmosfery. Te dwa zjawiska są mogą być ze sobą związane, czyli wzrost stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze wywołany działalnością człowieka może być powodem ocieplenia klimatu na Ziemi.

Znaczący udział w efekcie cieplarnianym ma para wodna. Zawartość pary wodne jest różna w atmosferze Ziemi i zależna od  czasu jak i miejsca geograficznego. Jest to bezpośrednim następstwem cyklu obiegu wody w przyrodzie. Działalność ludzka m znikomy wpływ na wahania poziomu zawartości pary wodnej w atmosferze.

Obieg wody w przyrodzie

Dwutlenek węgla

Drugim ważnym składnikiem, mającym istotny wpływ na efekt cieplarniany jest dwutlenek węgla, który mimo znacznie mniejszego wpływu aniżeli para wodna w ostatnim czasie, na skutek działalności człowieka, przybiera na sile. Od początku ery przemysłowej zawartość dwutlenku węgla w powietrzu systematycznie wzrasta i przewiduje się, że w 2100 roku będzie go w powietrzu dwa razy więcej niż dziś. Udział w efekcie cieplarnianym mają także metan, podtlenek azotu i freony, które również są uwalniane w różnych procesach przemysłowych.

Obieg dwutlenku węgla w przyrodzie

Wpływ ważniejszych gazów szklarniowych na efekt cieplarniany

Gazy szklarniowe

CO2

N2O

CH4

FREONY

O3

Czas życia w atmosferze (lata)

7

180

10

Kilkaset lat

0,3

Udział w efekcie cieplarnianym z pominięciem pary wodnej (%)

50

10

18

13

5

 
Audyt energetyczny sposobem na efektywność energetyczną