Twoja przeglądarka ma wyłączoną opcję obsługi skryptów Java.

Słoneczne dotacje na energię

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2010-2012 przeznaczy 200 mln zł na dofinansowanie kolektorów słonecznych. Dotacje będą przyznawane w wymiarze 45 procent kapitału kredytu bankowego przeznaczonego na zakup i montaż baterii słonecznych.

Środki z kredytu bankowego z dotacją NFOŚiGW będą dostępne dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, a wnioski o dofinansowanie składać można wraz z wnioskiem o kredyt w jednym z sześciu banków, które podpisały umowę o współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie będzie przekazywane bezpośrednio na konto wykonawcy lub dostawcy kolektorów słonecznych na podstawie wystawionych faktur.

Kredyty będą mogły pokrywać nawet całkowite sfinansowanie przedsięwzięcia, a jedynym warunkiem uzyskania dofinansowania to limit 2500 zł/m2, jako jednostkowego kosztu kwalifikowanego. Dofinansowania z NFOŚiGW są jednym z elementów działań podejmowanych w celu realizacji pakietu klimatycznego. Pomysł ten może okazać się doskonałym rozwiązaniem, przynoszącym zarówno osobom fizycznym jak i wspólnotom mieszkaniowym wiele oszczędności.

Wsparcie osób fizycznych i wspólnot

O dofinansowanie w ramach Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej generacji- część 3, ubiegać się mogą posoby fizyczne jak również wspólnoty mieszkaniowe. Łączny budżet tego trwającego w latach 2010-2014 projektu to aż 300 mln zł., z czego:

 • w 2010 - 20 mln zł
 • w 2011 - 70 mln zł
 • w 2012 - 110 mln zł.
 • w 2013 - 2014 - 100 mln zł


Benficjentami programu są osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne lub wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych), z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania. Przez „dysponowanie” należy rozumieć prawo własności (w tym współwłasność), użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę, z tym, że umowa najmu oraz dzierżawy musi obowiązywać w okresie kredytowania, co najmniej do końca planowanego okresu trwałości.

Wniosek

Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW. Wykaz banków, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW publikowany będzie na stronie internetowej NFOŚiGW.

Formy i warunki dofinansowania

Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego realizowana za pośrednictwem banku na podstawie zawartej umowy o współpracy.

Kredyt na realizację przedsięwzięcia udzielany jest ze środków własnych banku w
ramach limitu przyznanego przez NFOŚiGW. Środki z kredytu z dotacją wypłacane są bezgotówkowo, bezpośrednio na konto wykonawcy lub dostawcy dóbr i usług, na podstawie wystawionych faktur. Wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora. Kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych. Dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia. Bank ustanawia zabezpieczenie udzielonego kredytu z dotacją.

Bank gwarantuje zwrot środków z dotacji na rzecz NFOŚiGW w przypadkach określonych w umowie o współpracy zawartej między NFOŚiGW i bankiem. Warunki współpracy, w tym tryb i terminy przekazywania bankom przez NFOŚiGW środków na dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów szczegółowo określają umowy o współpracy zawarte przez NFOŚiGW z bankami. Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym przez banki, które zawarły z NFOŚiGW umowę o współpracy. Dotacja wypłacana jest po potwierdzeniu przez bank zrealizowania przedsięwzięcia oraz osiągnięcia efektu ekologicznego tożsamego z efektem rzeczowym. Kontrolę prawidłowości realizacji przedsięwzięcia i wykorzystania środków z kredytu z dotacją przeprowadza bank.

Beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia należności publiczno – prawnych związanych z dofinansowaniem przedsięwzięcia, w szczególności uiszczania należnego podatku dochodowego.

Koszty kwalifikowane

Kredyt lub część kredytu z dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu może być wyłącznie wykorzystana na sfinansowanie:

 • kosztu projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania;
 • kosztu nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki);
 • kosztu zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434;
 • kosztu montażu kolektora słonecznego;
 • zapłaconego podatku od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszt kolektora słonecznego, którego dostawca legitymuje się:
  • sprawozdaniem z jego badań na zgodność z normą PN EN-12975-2, wykonanych przez akredytowane laboratorium badawcze oraz aktualnym certyfikatem zgodności, wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub
  • europejskim certyfikatem na znak „SOLAR KEYMARK” nadanym przez jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o kredyt.
 • Jeżeli kolektor słoneczny nie może być uznany za koszt kwalifikowany, również pozostałe koszty przedsięwzięcia uznaje się za niekwalifikowane.
 • Kredyt z dotacją nie może być udzielony w ramach prowadzonej przez beneficjenta działalności gospodarczej.
 • Kredytem mogą być objęte wyłącznie koszty kwalifikowane (nie dotyczy kosztu projektu, o którym mowa w ppkt 1.1) poniesione od daty złożenia wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotację z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie może być zakończone przed zawarciem umowy kredytu.
 • Jeśli część powierzchni budynku, o którym mowa w ust.7 pkt 5, wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej, to koszty kwalifikowane pomniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni budynku, np. jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest na 20% powierzchni całkowitej, to koszty kwalifikowane zmniejsza się o 20%. Analogicznie postępuje się w przypadku wynajmu pomieszczeń.
 • W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni przekraczającej 50% budynku, o którym mowa w ust.7 pkt 5, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania przez NFOŚiGW.
 • Jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego.


Wiecej informacji na stronach www.nfosigw.gov.pl

 
Audyt energetyczny sposobem na efektywność energetyczną