Twoja przeglądarka ma wyłączoną opcję obsługi skryptów Java.

Finansowanie efektywności energetycznej przez ARP

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. utworzyła w czerwcu 2010 roku fundusz pożyczkowy przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną małych i średnich przedsiębiorstw.

Pożyczki te będą służyć realizacji celów założonych w dokumencie rządowym „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku", wśród których na pierwszym miejscu wskazana jest poprawa efektywności energetycznej polskiej gospodarki.

Wnioski i dokumenty niezbędne do uzyskania pożyczki należy składać lub przesłać listem poleconym do ARP S.A., ul Wołoska 7, 02-675 Warszawa.

Szczegółowe informacje m.in. na temat przedsięwzięć podlegających finansowaniu, warunków udzielenia pożyczek, wymaganych dokumentów oraz trybu postępowania zawarte są w „Regulaminie funduszu pożyczkowego na finansowanie przedsięwzięć przeznaczonych na poprawę efektywności energetycznej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw” i jego załącznikach.

Kto może aplikować

O pożyczkę w celu sfinansowania przedsięwzięć przeznaczonych na efektywne wykorzystanie energii mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz.U. UE Nr L 214 z dnia 9 sierpnia 2008 r.), przy czym:

 • do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw ("MŚP") należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR, 
 • w kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR,
 • w kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.


Pożyczki nie mogą być udzielane przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji, w rozumieniu rozdziału 2.1 Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 z 01.10.2004) lub znajdującym się w okresie restrukturyzacji przeprowadzonej z wykorzystaniem pomocy publicznej.

Zakres przedsięwzięca podlegający finansowaniu

Ze środków pochodzących z pożyczki mogą być finansowane:

 • nakłady inwestycyjne prowadzące do zmniejszenia energochłonności w gospodarce energetycznej Pożyczkobiorcy,
 •  inwestycje, prowadzące do zmniejszenia zużycia energii w procesach produkcyjnych realizowanych przez Pożyczkobiorcę,
 • inwestycje mające na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej i energii pozyskiwanej z odpadów lub ciepła odpadowego w gospodarce energetycznej Pożyczkobiorcy,
 • inwestycje wprowadzające energooszczędne urządzenia i technologie, m.in. wysokosprawne silniki i napędy elektryczne, systemy oświetlenia, systemy sprężonego powietrza, kotły do wytwarzania pary, odwadniacze i systemy gospodarki parą, systemy skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
 • zakup systemów zarządzania środowiskiem oraz systemów oznakowań ekologicznych związanych z ochroną środowiska przed negatywnymi skutkami produkcji i zużycia energii,
 • zakup narzędzi, urządzeń i systemów informatycznych służących poprawie efektywności energetycznej i racjonalnemu zarządzaniu energią,
 • wykonanie audytów energetycznych,
 • wykonanie projektów technicznych prowadzących do realizacji przedsięwzięcia poprawiającego efektywność energetyczną,
 • inne nakłady i działania prowadzące do zmniejszenia zużycia energii i kosztów energii u Pożyczkobiorcy


Warunki finansowania

Na podstawie umów pożyczek ustala się następujące warunki finansowania:

 • maksymalny okres finansowania wynosi 48 miesięcy licząc od końca miesiąca w którym zawarto umowę pożyczki,
 • maksymalny okres karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy,
 • oprocentowanie pożyczki płatne w okresach miesięcznych lub trzymiesięcznych, w wysokości równej stopie referencyjnej, ustalanej na podstawie aktualnej stopy bazowej, określanej przez Komisję Europejską i publikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, powiększonej   o marżę wyliczoną zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej Nr 2008/C 14/02 z dnia 19.01.2008 r.
 • zabezpieczeniem pożyczki może być m.in. hipoteka na nieruchomości, przewłaszczenie lub zastaw rejestrowy na środkach trwałych lub zapasach, zastaw na udziałach, cesja z kontraktu, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym, weksel in blanco w wysokości nie niższej niż 150% kwoty udzielanej pożyczki. W przypadku dużego ryzyka projektu zgłoszonego przez wnioskodawcę, ARP S.A. może wymagać dodatkowych zabezpieczeń. Koszty ustanowienia i zwolnienia zabezpieczeń ponosi pożyczkobiorca.

 
Ubiegający się o udzielenie pożyczki z funduszu składa wniosek na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do Regulaminu Funduszu w siedzibie ARP S.A. Wnioski o udzielanie pożyczek mogą być składane w terminach ogłoszonych na stronie ARP S.A.

Kwota pożyczki nie może przekroczyć 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych).
Wymagany minimalny wkład własny wnioskodawcy w finansowanie przedsięwzięcia nie może być niższy niż 10 % wnioskowanej pożyczki.

ARP S.A. nalicza i egzekwuje spłatę kwoty oprocentowania oraz rat kapitału pożyczki w sposób oraz w terminach ustalonych w umowie pożyczki oraz harmonogramie jej spłaty. Wzór umowy pożyczki stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu Funduszu.

Źródło i więcej informacji
www.arp.com.pl

 
Audyt energetyczny sposobem na efektywność energetyczną