Twoja przeglądarka ma wyłączoną opcję obsługi skryptów Java.

Źródła finansowania w ramach NFOSiGW

Wsparcie termomodernizacji budynków mające na celu podnoszenie efektywności energetycznej i zmniejszenie wpływu na środowisko propaguje również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach swoich działań NFOŚiGW powołał nowy projekt - System Zielonych Inwestycji.

Głównym obszarem I konkursu w ramach programu jest zarządzenie energią w budynkach użyteczności publicznej. Cały program przyczynić ma się do realizacji zobowiązań wynikających z Protokołu Kioto z dnia 15.07.1998, Dyrektywy EPBD i Dyrektywy ESD. W ramach programu NFOŚiGW przewiduje wsparcie finansowe w postaci dotacji lub pożyczek na termomodernizację około 3000 obiektów w ciągu 3 lat. W sytuacji braku nowych środków na fundusz termomodernizacyjny i remontowy zdaje się to być jedynym rozwiązaniem, mogącym czynnie przyczynić się do podniesienia efektywności energetycznej budynków. Co ważne, jest to jeden z pierwszych na taka skalę programów kierowanych do właścicieli i zarządców budynków użyteczności publicznej, czyli przykładowo szpitali, szkół, budynków administracji publicznej, które jak wiadomo bardzo często charakteryzują się dużą energochłonnością.

System Zielonych Inwestycji przewiduje w ramach konkursów dwie formy wsparcia - dotacje i pożyczki. W ramach dotacji beneficjent może ubiegać się o 30% dofinansowania inwestycji. Natomiast dofinansowanie w formie pożyczki wynosić może aż 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dofinansowanie pożyczek inwestycyjnych bez możliwości umorzenia jest oprocentowane zmiennie (WIBRO 3M + 50 punktów bazowych). Natomiast okres spłaty owego dofinansowania to 15 lat od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki.

Dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć w budynkach użyteczności publicznej, przez które należy rozumieć budynki przeznaczone do pełnienia następujących funkcji: administracji samorządowej i państwowej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, a także budynkach zamieszkania zbiorowego przeznaczonych do okresowego pobytu ludzi poza stałym miejscem zamieszkania (w szczególności: internaty, domy studenckie, koszary, zakład karne i zakłady dla nieletnich), a także budynkach do stałego pobytu ludzi (w szczególności: domy rencistów lub emerytów, domy dziecka, domy opieki, domy zakonne, klasztory).

Zarówno w ramach dotacji jak i pożyczek inwestycje wspierane przez NFOŚiGW mogą dotyczyć:

a) termomodernizacji budynków, w tym zmian wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej, czyli:

  • ocieplenie obiektu,
  • wymiana okien
  • wymiana drzwi zewnętrznych
  • przebudowa systemów grzewczych
  • wymiana systemów instalacji
  • przygotowanie dokumentacji technicznej, czyli m.in. audyt energetyczny
  • systemy zarządzania energią w budynkach
  • wykorzystanie technologii OZE

b) wymiany oświetlenia na energooszczędne (jako dodatkowe zadanie realizowane wraz z termomodernizacją)

Niezależnie od rodzaju dofinansowania wniosek opierać się musi o audyt energetyczny zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Przygotowane wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Wnioski powinny być opracowane zgodnie z zamieszczonym poniżej programem priorytetowym oraz dokumentacją konkursową.

Regulamin GIS II Konkurs (zwiekszona alokacja)
Zał. 1 Program priorytetowy Budynki użyteczności publicznej

Regulamin GIS II
Zał. 1 program priorytetowy system zielonych inwestycji czesc 1 - zarzadzanie energia w budynkach uzytecznosci publicznej
Zał. 2 część a1 dotacja GIS z instrukcją wypełniania
Zał. 2 część b - zał. 1 instrukacja sporządzania baseline
Zał. 2 część b - instrukcja przygotowania załączników ekologiczno-technicznej
Zał. 2 część b - metodyka
Zał. 2 część b - aneks 1 obliczanie energii
Zał. 2 część b - zal. 2 instrukacja oszacowania emisji i redukcji
Zał. 2 część b - zal. 3 instrukacja sporządzania dokumentacji dot. monitorowania i raportowania
Zał. 2 część b - zal. 4 instrukcja weryfikacji rezultatów monitorowania
Zał. 2 część b - zal. 5 instrukcja obliczania dgc
Zał. 2 część b - zal. 6 formularze części ekologiczno-technicznej
Zał. 2 część c - dotacja z instrukcją wypełniania
Zał. 2 część c - tabele finasowe
Zał. 3 załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie
Zał. 3a wzory zaświadczen
Zał. 4 wzór harmonogramu rzeczowo - finasowego
Zał. 5 instrukcja wypełniania do harmonogramu rzeczowo-finansowego
Formularz wniosku o pożyczkę NFOŚiGW
Część finasowa wniosku o pożyczkę NFOŚiGW - tabele finasowe
Część finansowa pożyczka - instrukcja
 

Źródło: www.nfosigw.gov.pl

 
Audyt energetyczny sposobem na efektywność energetyczną