Twoja przeglądarka ma wyłączoną opcję obsługi skryptów Java.

Źródła finansowania

Oprócz możliwości finansowania przedstawiony w Ustawie Inwestor ma do wyboru jeszcze kilka innych źródeł finansowania:

  • Dotacje w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
  • Dotacje w ramach środków unijnych z ogólnopolskiego programu Infrastruktura i Środowisko
  • Pożyczki i dotacje ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Przyznawane są na cele określone w ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska z dnia 31 stycznia 1980 r. Narodowy Fundusz udzielając pomocy finansowej w formie pożyczek i dotacji może stosować preferencyjne oprocentowanie. Dotacje mogą być udzielane m.in. na zadania pilotowe dotyczące wdrożenia postępu technicznego i nowych technologii o dużym stopniu ryzyka lub posiadające charakter eksperymentalny, kompleksowe programy badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe w ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) istnieją w każdym województwie.  Źródłem zasileń mogą być również środki Powiatowego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Konkursy EkoFunduszu

Obecnie prowadzony jest Ogólnopolski Konkurs Na Oszczędność Energii W Systemach Grzewczych (XV edycja konkursu). Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie od 30% do 50% kosztów inwestycji. W konkursie mogą brać udział jedynie projekty dotyczące kompleksowej modernizacji zamkniętych systemów ogrzewczych, składających się ze źródła lub źródeł ciepła (indywidualne paleniska, kotłownie, elektrociepłownie, grupowy węzeł ciepłowniczy), sieci dystrybucyjnej i odbiorców (mieszkalnictwo, obiekty użyteczności publicznej). Modernizacji powinny podlegać wszystkie trzy elementy systemu. [www.ekofundusz.org.pl]

Finansowanie w trybie ESCO

ESCO to pierwsze litery angielskiego sformułowania Energy Saving Company. Celem działania podmiotów typu ESCO jest poprawa efektywności gospodarowania energią prowadząca do wymiernych efektów ekonomicznych, idących w parze z dbałością o środowisko naturalne. Będąc odbiorcą usług ESCO należy pamiętać, że nie mamy do czynienia z instytucją charytatywną, która w imię ochrony środowiska rozwiąże problemy z efektywnością energetyczną. Spółka ESCO jest podmiotem komercyjnym i kieruje się zasadami rynkowymi. Warunkiem osiągnięcia przez Spółkę sukcesu jest realizacja najbardziej efektywnych projektów, zapewniających zwrot poniesionych nakładów w możliwie najkrótszym czasie. Prace nad każdym projektem poprzedzone są wnikliwym audytem energetycznym, mającym na celu oszacowanie obecnego poziomu strat, przedstawienia optymalnej formy modernizacji infrastruktury technicznej oraz dokonanie analizy możliwości zbilansowania poniesionych nakładów planowanymi oszczędnościami finansowymi. Efekt ograniczenia kosztów nie dotyczy jedynie wykorzystania energii. Działania takie możliwe są także w innych obszarach. Jednak niewiedza o możliwościach oszczędzania bardzo często skutecznie ogranicza zainteresowanie samorządów procesami modernizacyjnymi. [Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Kontraktowanie Efektywności Energetycznej, Projekt SAVE II – CLEARINGHOUSE FOR ENERGY CONTRACTING, www.kape.gov.pl]

Finansowanie przez trzecią stronę (TPF)

Finansowanie przez trzecią stronę (TPF) może być określone jako optymalna kombinacja dwóch niezbędnych dla wdrożenia projektu modernizacyjnego elementów: z jednej strony zagwarantowanie finansowania, z drugiej - profesjonalnej pomocy i obsługi technicznej. Jak już wspomniano, dzięki TPF użytkownik energii nie dysponujący środkami inwestycyjnymi na realizację inwestycji, nie musi ponosić żadnych kosztów. W zamian za to, firma TPF obciąża użytkownika w terminie późniejszym odpowiednią opłatą, będącą częścią oszczędności kosztów osiągniętych w wyniku modernizacji. W okresie spłaty użytkownik nie ponosi zatem większych kosztów niż przed modernizacją, a często, w zależności od warunków realizacji inwestycji, od razu w pewnej części partycypuje w osiągniętych oszczędnościach. Po okresie spłaty użytkownik przejmuje zmodernizowany obiekt i samodzielnie nim zarządza. Metoda ta może być również atrakcyjna dla użytkowników energii dysponujących wolnymi środkami, jako umożliwiająca im czerpanie korzyści z realizacji inwestycji bez konieczności zamrażania w niej kapitału. Kapitał ten może być wtedy wykorzystywany do innych celów.

Podstawy i zastosowania metody TPF

W związku z tym, że większość inwestycji w dziedzinie efektywności energetycznej charakteryzuje się dużą atrakcyjnością ekonomiczną, upowszechniło się wiele różnych koncepcji i metod ich realizacji w zależności od wymagań stawianych przez potencjalnych klientów. Jest to najczęściej proste finansowanie i leasing poprzez kredyt termomodernizacyjny, kredyty komercyjne na ESCO i TPF kończąc. Koncepcje te różnią się znacznie, jeśli chodzi o zasady realizacji, zastosowania i właściwe sobie implikacje. Podstawowym warunkiem podjęcia właściwej decyzji pozwalającej na efektywną realizację modernizacji jest wybranie koncepcji najbardziej odpowiedniej do zastosowania w konkretnym przypadku oraz przygotowanie realizacji zgodnie ze specyficznymi wymaganiami odnoszącymi się do konkretnego przypadku. Konieczne zatem staję się zapoznanie z koncepcją i podstawowymi zasadami i formami finansowania przez trzecią stronę, jak również związanymi z tym implikacjami.

Cechy szczególne TPF

Finansowanie przez trzecią stronę (TPF) oznacza zbiór działań i procedur związanych ze świadczeniem usług mających na celu redukcję zużycia energii i usprawnianie efektywności wykorzystania energetycznej w konkretnych obiektach. Działania takie skupiają się na redukcji kosztów poprzez modernizację oraz/lub optymalizację pracy zarówno źródła ciepła jak i całego budynku z jego elementami składowymi, wyposażeniem i instalacjami. TPF nie jest więc jedynie instrumentem finansowania inwestycji, ale zawiera również ważne elementy związane z optymalizacją zużycia energii, zarządzaniem obiektem aż do działań mających na celu motywowanie użytkowników do oszczędzania energii. W zależności od zakresu modernizacji oraz gwarancji uzyskania oszczędności i związaną z tym odpowiedzialnością, metoda TPF związana jest zawsze z koniecznością zawarcia na pewien określony czas mniej lub bardziej szczegółowego kontraktu pomiędzy właścicielem obiektu (budynku), tzw. klienta a firmą usługową, tzw. dostawcą usług TPF. TPF pomimo swojej różnorodności składa się z takich podstawowych elementów jak planowanie, finansowanie, realizacja, funkcjonowanie projektu, obsługa i zarządzanie techniczne, zapobieganie awariom i ich usuwanie oraz motywowanie użytkowników energii do właściwego użytkowania energii. [Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Kontraktowanie Efektywności Energetycznej, Projekt SAVE II – CLEARINGHOUSE FOR ENERGY CONTRACTING, www.kape.gov.pl]

 
Audyt energetyczny sposobem na efektywność energetyczną