Twoja przeglądarka ma wyłączoną opcję obsługi skryptów Java.

Audyt energetyczny - podstawowe pojęcia

Audyt energetyczny jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. [Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. Nr 233, poz. 1459]

Audyt remontowy jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. [Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. Nr 223, poz. 1459]

Natomiast przedsięwzięciem termomodernizacyjnym nazywamy przedsięwzięcia, których przedmiotem jest: 

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych, 
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków, 
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a, 
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. [Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. Nr 223, poz. 1459]

Za przedsięwzięcie remontowe uznaje się:

 • remont budynków wielorodzinnych
 • wymianę w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów, nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali, 
 • przebudowę budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich ulepszenie, 
 • wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami technicznobudowlanymi. [Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. Nr 223, poz. 1459]

Jednakże pojęcie audytingu energetycznego nie odnosi się tylko i wyłącznie do kwestii przedsięwzięć termomodernizacyjnych czy remontowego. W szerszym pojęciu audyting energetyczny jest to szereg czynności związanych z oceną i analizą aktualnego stanu pozyskiwania energii, jej użytkowania w badanym obiekcie oraz wskazanie potencjalnych możliwości i obszarów poprawy i racjonalizacji aktualnego stanu. Wnioskując z tego można by rzec, iż w potocznym znaczeniu audyt to bilans energetyczny: obiektu, systemu dystrybucji nośnika energii czy też przedsiębiorstwa jako całości, ze wskazaniem nieprawidłowości (nieefektywności) w zakresie użytkowania energii oraz propozycje zmiany sposobu użytkowania energii. [Norwisz Jan, Termomodernizacja budynków dla poprawy jakości środowiska, Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, Gliwice 2004]

Ustawa Termomodernizacyjna i jej działania

Przez 9 lat wspierania przedsięwzięć modernizacyjnych przyznano 9.106 premii na kwotę ponad 498 mln zł. Z tego wypłacono ponad 6.220 premii o łącznej wartości 319 mln zł. Skala działań termomodernizacyjnych wciąż rośnie. W 2007 roku przeznaczono na fundusz termomodernizacyjny aż 270 mln zł, a na 2008 rok ponad 280 mln zł. [Węglarz Arkadiusz dr, Vice Prezes ZAE, Prezentacja Stan termomodernizacji budynków w Polsce, 2008 Konferencja Prasowa BuildDesk Polska]

Większość, bo aż 85% wniosków składanych w przeciągu 9 lat dotyczyła budynków wielorodzinnych. Jedynie 8% podmiotów starających się o premię reprezentowało budynki użyteczności publicznej. Dane te dowodzą, że ustawa dedykowana jest głównie zarządcom i administratorom wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Realizowane przez nich inwestycje mogą doprowadzić nawet do 50% oszczędności aktualnych kosztów ogrzewania.

Nowa ustawa - nowe ustalenia

Podobnie jak w przypadku wcześniejszej Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych podstawowym celem jest wsparcie finansowe działań zmierzających do ograniczenia zużycia energii w budynkach. Podstawowa różnica sa rodzaj premii przyznawanych w ramach ustawy.

Premia termomodernizacyjna to premia na spłatę części kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Aby ją uzyskać należy osiągnąć wymagane w ustawie oszczędności w zużyciu energii cieplnej. Ten rodzaj premii przysługuje każdemu właścicielowi lub zarządcy budynku, dlatego będą się mogły o nią ubiegać spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego, gminy i osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe. Wysokość premii termomodernizacyjnej to maksymalnie 20% wykorzystanej kwoty kredytu, nie może jednak wynosić więcej niż 16% całkowitych nakładów inwestycyjnych i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Z kolei premia kompensacyjna to forma rekompensaty celowej dla właścicieli budynków mieszkalnych z tzw. lokalami kwaterunkowymi. Została stworzona dla tych, którzy z powodu czynszu regulowanego nie mogli zadbać o należyty stan techniczny budynku. Może się o nią ubiegać osoba fizyczna, która 25 kwietnia 2005 roku była właścicielem budynku mieszkalnego. Wysokość premii to iloczyn wskaźnika kosztu przedsięwzięcia (modernizacji czy remontu) i kwoty wynoszącej 2% wskaźnika przeliczeniowego za każdy 1m2 powierzchni użytkowej lokalu kwaterunkowego za każdy rok, w którym obowiązywały ograniczenia związane z czynszem regulowanym.

Inną formą dofinansowania jest premia remontowa, którą można przeznaczyć na naprawę i modernizację najstarszych budynków wielorodzinnych (użytkowanych przed 14 sierpnia 1961 roku). Warunkiem jej uzyskania jest osiągniecie podczas remontu oszczędności energii cieplnej. Mogą się o nią ubiegać spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych oraz osoby fizyczne. Pieniądze uzyskane z premii będzie można przeznaczyć na m.in. remont balkonów czy okien. Maksymalna wysokość tego dofinansowania to 20% premii wykorzystanej kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

Przykładowy audyt energetyczny wg rozporządzenia MI w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu

Podstawowe założenie nowej ustawy

Podstawowym założeniem ustawy jest wsparcie modernizacji budynków nieefektywnych energetycznie. Określa, jakie rodzaje budynków podlegają ustawie oraz jakie cele ma osiągnąć przedsięwzięcie w zależności od zakresu modernizacji czy remontu oraz rodzaju budynku. W tym celu musi zostać wykonany audyt energetyczny budynku ze szczegółowymi informacjami na temat:

 • dane identyfikacyjne budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej,
 • dane inwestora, w tym dla osoby fizycznej imię i nazwisko, adres do korespondencji i numer PESEL
 • ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej,
 • opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

W przypadku audytu remontowego zawierać on powinien:

 • dane identyfikacyjne budynku mieszkalnego,
 • dane inwestora, w tym dal osoby fizycznej imię i nazwisko, adres do korespondencji i numer PESEL
 • kalkulację wartości wskaźnika E, określającego obliczeniowe zapotrzebowanie na energię końcową (ciepło) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym
 • wskazanie rzeczowego zakresu prac
 • plan robót remontowych
 • wskazanie zakresu prac remontowych ujętych wnioskowanym przedsięwzięciem remontowym
 • dokumenty określające szacowane koszty przedsięwzięcia


Premia termomodernizacyjna

Działania mają na celu uzyskanie tzw. premii termomodernizacyjnej, czyli spłaty przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty 20% kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, pod warunkiem, że nie przekroczy 16% łącznych poniesionych kosztów i jednocześnie dwukrotności rocznych oszczędności koszt ów energii ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Premia przyznawana jest pod warunkiem, że w wyniku termomodernizacji nastąpi:

 • zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy, o co najmniej 10%
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energie w budynkach, w których po 1984 roku przeprowadzono modernizacje systemu grzewczego, o co najmniej 15%
 • zmniejszenie rocznych strat energii, o co najmniej 25%
 • zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła, o co najmniej 20%
 • zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokiej kogeneracji.


Premia remontowa

Premia remontowa odnosi się tylko i wyłącznie do obiektów będących budynkami wielorodzinnymi sprzed dnia 14 sierpnia 1961 roku. Przyznanie premii remontowej uzależnione jest od kilku czynników, m.in.:

 • zmniejszenia zapotrzebowania na energię, o co najmniej 10%
 • wskaźnik kosztu przedsięwzięcia ma wartość pomiędzy 0,5 a 0,7 (dla wskaźnika większego od 0,3 zmniejszenie zapotrzebowania na energie o co najmniej 25%)

Wskaźnik kosztu przedsięwzięcia jest to stosunek kosztu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przedsięwzięcia remontowego albo remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, do ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonej do celów obliczenia premii gwarancyjnej za kwartał, w którym został złożony wniosek o premię

Premia kompensacyjna

Osobnym elementem finansowania jest premia kompensacyjna – przyznawana jest ona inwestorowi będącemu osoba fizyczna, który od dnia 25 kwietnia 2005 roku był właścicielem budynku mieszkalnego lub został spadkobierca budynku mieszkalnego. Jednakże premia kompensacyjna przyznawana jest jednorazowo dla jednego budynku. Premia kompensacyjna może zostać przeznaczona tylko na spłatę kredytu na potrzeby przedsięwzięcia remontowego lub remontu budynku jednorodzinnego.

Wniosek o premię kompensacyjną składa się wraz z wnioskiem o premie remontową.


 
Audyt energetyczny sposobem na efektywność energetyczną